Projecten

Hieronder presenteren we graag enkele actuele projecten waar OGGPA actief aan bijdraagt.

Nieuwe websites voor OGGPA en de netwerken!

De voorbije periode hebben de netwerken en OGGPA gewerkt aan een vernieuwing van de websites. Doelstelling hierbij was om:

  • Een zekere uniformiteit en herkenbaarheid te creëren voor burgers en professionelen;
  • Efficiënt samen te werken, bijvoorbeeld voor het plaatsen van nieuwsberichten of weergeven van sociale kaart;
  • Krachten bundelen voor financieel aantrekkelijke voorwaarden te bekomen.

We zijn zeer opgetogen dat we vanaf juli 2018 van start gaan met de nieuwe websites en bedanken iedereen die eraan heeft meegewerkt!

Voor een link naar de websites van de verschillende netwerken, klik hier. Voor suggesties of feedback kan je een mail sturen naar ewout.vanhove@oggpa.be.

Postacademische module 2018 - 2019 "Samenwerking bij de ondersteuning van moeilijk verstaanbaar gedrag"

Binnen welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg krijgen we steeds meer te maken met ‘personen met zwakbegaafdheid of een licht/matig verstandelijke beperking, en/of autismespectrumstoornis, en/of niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende psychische problemen’. Dat uit zich vaak in “moeilijk verstaanbaar gedrag”.

Soms heb je het gevoel niet juist te weten hoe je hen moet inschatten, wat je best wel of niet zegt of doet. Standaardprotocollen zijn hiervoor niet beschikbaar, en je bent op zoek naar ‘méér’ over deze mensen.

Wat kan je thuis aanpakken? Wanneer opnemen? Wie kan je bellen voor meer info? Welk netwerk van ondersteuning kan je aanspreken?

De postacademische module ‘Samenwerking bij de ondersteuning van moeilijk verstaanbaar gedrag’ richt zich naar artsen (in het bijzonder huisartsen en psychiaters), mobiele teams in de geestelijke gezondheidszorg of in de zorg voor mensen met een beperking, medewerkers van CAW’s, zorg voor personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg, en aanverwante sectoren, …

Doelen van de postacademische module

  • Je meer handelingsbekwaam voelen in het omgaan met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag;
  • Eenzelfde taal spreken (tussen professionelen);
  • Samenwerken en gedeelde netwerkzorg afstemmen;
  • Alle gedrag is communicatie, leren adequaat communiceren met mensen uit deze doelgroep;
  • Onderliggende verbanden zien.

Het inhoudelijke programma, de inschrijvingsprocedure, de deelnameprijs, de locatie en andere praktische informatie is terug te vinden onderaan in de bijlage.

Voor meer informatie kan u een mailtje sturen naar karolien.weemaes@oggpa.be.

Digitaal raadplegen EPD

Vandaag is digitalisering van gezondheidsgegevens gemeengoed. Het implementeren van het elektronisch patiëntendossier (EPD) heeft veel voordelen met zich meegebracht, zowel voor de beroepsbeoefenaars als voor de patiënten. Medicatie, observaties, ontwikkelingen en het persoonlijk verhaal van de zorgvrager worden gebundeld in een multidisciplinair dossier. Het centraliseren van deze gegevens biedt een meerwaarde voor de patiëntveiligheid. Denk aan dosering van medicatie, therapietrouwheid en diagnosestelling. Binnen de voorziening worden de gegevens vlot uitgewisseld wat de efficiëntie voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager vergroot.

Daar zelfbeschikking binnen de zorg centraal staat en de patiënten mondiger worden, wordt er vaak beroep gedaan op het recht op inzage en afschrift van het EPD. Op afdelingsniveau moedigt men de dialoog aan tussen de behandelend arts en de patiënt en/of vertrouwenspersoon via dit medium. Afhankelijk van het vermogen en/of toestand van de patiënt betekent een toelichting en verduidelijking bij het doornemen van het dossier een meerwaarde. Deze manier van werken stimuleert de gelijkwaardige samenwerking tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar.

Vanaf dit jaar wordt de mogelijkheid geboden aan de patiënt om via een digitaal portaal het EPD te raadplegen. Dit biedt een nieuwe dimensie aan de zorg waarin toekomstgericht het verbeteren van de zorg centraal staat. De digitalisering vraagt een nauwe betrokkenheid van de zorgvrager. Het is tenslotte een uitgebreid proces waarbij ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg vertaald worden naar werkbare tools voor de zorggebruiker. Hoewel iedereen vertrouwd is met de term “digitalisering”, mag men niet veronderstellen dat elke patiënt er enerzijds klaar voor is en anderzijds over de mogelijkheid beschikt om het EPD digitaal te raadplegen. Sterker nog, wanneer men bij uitbreiding een behandelplatform toevoegt aan het EPD, denk aan digitale dagboeken, psycho-educatie en behandelmodules, zullen heel wat inspanningen geleverd moeten worden om patiënten én beroepsbeoefenaars klaar te stomen om deze transitie te doorlopen. Een duidelijk gedragen visie omtrent digitale zorg vanuit de zorgvoorziening is een eerste uitdaging. Het impliceert een nieuwe manier van werken en brengt een cultuurverandering met zich mee.

De basis van deze oefening is gestoeld op vertrouwen. Het vertrouwen op de standvastigheid van dit digitale instrument waarin persoonlijke en vooral intieme en vertrouwelijke gegevens worden gecentraliseerd. De privacy van het individu moet worden veiliggesteld en gegarandeerd. Op dit ogenblik is er weinig informatie beschikbaar voor de zorggebruiker aangaande de beveiliging van de clouds die ter beschikking worden gesteld voor de zorgvoorzieningen.

Kunnen wetenschappelijk onderzoekers toegang krijgen tot patiëntengegevens in het kader van een onderzoek met als doel het verbeteren van volksgezondheid? Hoe lang zal het duren vooraleer andere organisaties en bedrijven inzage zullen hebben in gegevens van patiënten? Vele vragen, weinig antwoorden. We hopen in de toekomst op meer debat in Vlaanderen inzake de digitalisering van de gezondheidszorg.

Voor meer info kan je een mail sturen naar Lou Hamdaoui via lou.hamdaoui@oggpa.be.