Externe ombudsfunctie

WIE? 

Ombudspersonen Lou Hamdaoui & Peter De Clercq

Lou Hamdaoui

Lou Hamdaoui
Ombudspersoon

lou.hamdaoui@oggpa.be
GSM 0468 11 71 91

Peter De Clercq

Peter De Clercq
Ombudspersoon

peter.declercq@oggpa.be
GSM 0485 54 81 43WAT?

Bij de ombudspersoon kunt u in de eerste plaats terecht voor vragen en bezorgdheden in verband met de uitoefening van uw rechten als patiënt:

 • Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Recht op pijnbestrijding gerichte zorg.
 • Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker.
 • Recht op informatie.
 • Recht op vrije toestemming.
 • Recht op een patiëntendossier, met inzage en afschrift.
 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de ombudspersoon.

Voor de uitgebreide brochure van de rechten van de patiënt klik hier.

HOE?

Een aanmelding of een uiting van ongenoegen komt vaak voort uit het verschil tussen de verwachtingen van de aanmelder en wat deze uiteindelijk toekomt. Vaak is dit een subjectief gegeven en wordt dit tijdens het eerste gesprek reeds uitgepraat mits de nodige toelichting van de ombudspersoon. In andere gevallen is de ontevredenheid gegrond en gaat dit rechtstreeks gepaard met het schenden van de patiëntenrechten. Het is de opdracht van de ombudspersoon om bij een aanmelding te streven naar een aanvaardbare oplossing voor de betrokken partijen.

De ombudspersoon zal in eerste instantie een analyse maken door te luisteren naar de aanmelder, in dialoog de situatie in het juiste perspectief brengen door deze te informeren omtrent het welbepaalde thema, de daaraan gekoppelde processen, richtlijnen en eventueel wetgeving, met als doel mogelijkheden te bieden om tot een gepaste oplossing te komen. De aanmelder zal zelf aangeven welke stappen of acties dienen ondernomen te worden, al dan niet via een bemiddelingsgesprek met de betrokken beroepsbeoefenaar.

De ombudspersoon zal die informatie inwinnen die hij/zij nodig acht in het kader van de bemiddeling. Hiervoor kan deze ongehinderd in contact treden met alle bij de klacht betrokken personen en/of diensten. Tijdens het verloop van de procedure verzorgt de ombudspersoon de opvolging, terugkoppeling en informatie naar de aanmelder.

In het geval dat er via bemiddeling geen oplossing bereikt kan worden, informeert de ombudspersoon de aanmelder over andere mogelijkheden voor de afhandeling van zijn aanmelding en zorgt deze voor een doorverwijzing.

WAAR?

Het soort voorzieningen waar de externe ombudsfunctie beschikbaar is in de prov. A’pen :

 • PZ en PVT voor psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Beschut Wonen
 • Voorzieningen met een RIZIV-conventie
 • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • Outreachende zorg
 • Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ)

Onder de rubriek “Wie en Waar” op de website www.ombudsfunctieggz.be kan je nakijken welke ombudspersoon in welke voorziening ter beschikking is.