Privacyverklaring

OGGPA vzw doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd.


Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring, en omvatten (maar zijn niet beperkt tot)

 • Verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de gestelde doeleinden van deze verwerking;
 • Inzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie
 • Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen;
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij daarvoor de toestemming van de persoon in kwestie hebben gevraagd en gekregen.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

OGGPA vzw (Overlegplatform Geestelijke Gezondheid provincie Antwerpen)

Adres:           Haagbeuklei 12, 2610 Wilrijk

            Tel:                 03 609 33 41

            E-mail:            info@oggpa.be

            Website:         www.oggpa.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen door OGGPA vzw verwerkt worden voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan door ons georganiseerde activiteiten (uitvoering overeenkomst),
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (met toestemming betrokkene), 
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • i.h.k.v. opvolging door bvb ombudspersonen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
 • medische gegevens (bvb. in geval van opvolging door ombudspersonen)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben gevraagd. Ingeval van de publicatie van een nieuwsbrief kunnen abonnees steeds zelf beslissen om zich in – of uit te schrijven op de nieuwsbrief. Dit kan via de link in de nieuwsbrief zelf. Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover is te vinden in onze cookie policy.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk…);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de persoon in kwestie verstrekken aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben, tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een gerechtelijk onderzoek...

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

OGGPA vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens OGGPA vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U hebt op elk moment recht op inzage en recht op correctie of volledige verwijdering van de persoonsgegevens die wij van U ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren, vragen wij om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf (of in uw directe opdracht aan een andere partij).

Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren alvorens wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België.

Wijziging privacyverklaring 

OGGPA vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 28/05/2018.

Cookies

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites en applicaties van OGGPA vzw (Haagbeuklei 12 te 2610 Wilrijk).


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of een ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om logingegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kunt u hier lezen.

Waarvoor gebruiken we cookies?

 • Om het gebruik en de functionaliteiten van deze website te verbeteren
 • Om te analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de website
 • Om statistieken op te stellen van het gebruik

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken onder meer Google Analytics voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken (hoe Google gegevens gebruikt wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt)

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

We kunnen ook gebruik maken van web beacons (of clear gifs) in combinatie met cookies. Een web beacon is een kleine grafische afbeelding (normaalgezien 1 pixel x 1 pixel) in een mail of website waardoor het gedrag van gebruikers van een website kan worden geanalyseerd.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

Als u de cookies uitzet worden o.a. uw voorkeuren niet onthouden en moet u eventuele inloggegevens (password, username) bij elk bezoek opnieuw intikken.

Deze site bewaart uw cookies maximum 365 dagen, daarna wordt u opnieuw gevraagd om het gebruik van cookies even te bevestigen.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de 'Help'-knop op uw browser of via de volgende links:

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kunt u hier vinden.

Daarnaast kunt u hier en hier aangeven van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen.